นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและเงื่อนไขการคืนเงิน

บริษัทโลร่า คาลิน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในสินค้าที่ ผลิต และจัดจำหน่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีความคาดหวังว่า ลูกค้าที่ไว้วางในในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับความพึงพอใจจากการใช้สินค้าของบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับเรา

แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ท่านคงไม่พอใจในคุณสมบัติ หรือคุณภาพของสินค้าของเรา แล้วบริษัทฯ ยินดีแจ้งนโยบายการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าของบริษัทฯ ให้ลูกค้าทราบ เพื่อใช้สิทธิของลูกค้า ในฐานะผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ รับเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ไม่เรียบร้อย ทำให้คุณสมบัติของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้า
 2. สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากการขนส่งสินค้าของผู้จำหน่าย จนเกิดความเสียหาย ต่อตัวสินค้า หรือต่อบรรจุภัณฑ์ อันมีผลให้คุณสมบัติของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้า
 3. กรณีที่ท่าน ได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ หรือสินค้ามีคุณสมบัติที่บรรยายไว้ข้างกล่อง
 4. สินค้า เป็นเหตุให้ท่านเกิดอาการแพ้ หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของท่าน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์กำกับสาเหตุของอาการแพ้หรือผลเสียต่อสุขภาพอนามัยนั้นว่ามาจากสินค้าของบริษัทฯ

เงื่อนไข และวิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า และการโอนเงินคืน

 1. สินค้าที่เปลี่ยน/คืนได้นั้น ต้องเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เท่านั้น
 2. ผู้ซื้อจะต้องเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้านั้น
 3. ผู้ซื้อ คืนสินค้า ในสภาพคงเดิม ไม่มีความชำรุดบกพร่อง หรือตำหนิใด ๆ ต่อ ทั้งตัวสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณ หรือจำนวนเท่าเดิมตามคำสั่งซื้อ (ไม่รับคืนสินค้าเพียงบางส่วน) เว้นแต่ท่านประสงค์จะคืนสินค้าเพียงบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณราคาสินค้าในราคาเต็ม ไม่มีส่วนลด หรือโปรโมชั่น สำหรับสินค้าที่ท่านประสงค์จะรับไว้
 4. สินค้า ที่ผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนนั้น ต้องเป็นการเปลี่ยนสินค้า ชนิด/ปริมาณ เดียวกันกับสินค้าเดิมเท่านั้น เว้นแต่กรณีสามารถเปลี่ยนสินค้าได้เพียงบางส่วน โดยไม่กระทบต่อการใช้งานสินค้านั้น ก็ให้เปลี่ยนได้เพียงเท่าที่จำเป็น สำหรับสินค้า ชนิดเดิมเท่านั้น
 5. ผู้ซื้อ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือจัดส่งสินค้าคืนแก่ผู้จำหน่าย
 6. วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า ขอให้ผู้ซื้อ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

                6.1 แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ทราบ

                – เหตุผลที่ท่านประสงค์ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

                – หมายเลขคำสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า และชื่อตัวแทนจำหน่าย

                – ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่ประสงค์จะคืนแก่บริษัท พร้อมทั้งภาพถ่ายสินค้า

                – ภาพถ่ายบริเวณที่แพ้ หรือใบรับรองแพทย์ ว่าเป็นอาการที่เป็นผลเสียจากการใช้งานผลิตภัณฑ์

6.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะเร่งพิจารณา คำตอบเกี่ยวกับการรับคืนสินค้า แจ้งแก่ท่าน ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันทำการ

6.3 หากท่านได้รับอนุมัติว่ารับสินค้าคืนบริษัท หรือให้มีการเปลี่ยนสินค้า ขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่บริษัท ภายในกำหนดระยะเวลา 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำตอบเรื่องการเปลี่ยน/คืนสินค้านั้น พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขพัสดุ และหมายเลขบัญชีสำหรับรับเงินคืนแก่บริษัทฯ (กรณีคืนสินค้า)

6.4 เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าแก่ท่าน ภายในกำหนดระยะเวลา 7-14 วันทำการ หรือจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านใหม่ แล้วแต่กรณี โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดส่งสินค้าที่มีการเปลี่ยน หรือคืนเงินให้แก่ บุคคลผู้มีชื่อเป็นผู้สั่งซื้อเดิมเท่านั้น

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าจาก Lorakalin.com หรือช่องทางจำหน่ายอื่นๆจากทางบริษัท

 1. สำหรับลูกค้าที่เลือกช่องทางการชำระแบบสแกน QR Code (Promptpay) หรือตัดบัตรเครดิต/เดบิต ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อคำสั่งซื้อนั้น ยังอยู่ในสถานะรอการชำระเงิน (On hold) ดังนั้นหากท่านที่ชำระค่าสินค้าแล้วทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงิน นอกจากเปลี่ยน/คืนสินค้าตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
 2. สำหรับลูกค้าที่เลือกช่องทางการชำระสินค้าแบบชำระเงินปลายทาง ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ถ้าหากทางบริษัทได้ทำการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว หากลูกค้าปฏิเสธหรือยกเลิกที่การเก็บเงินปลายทาง ผู้สั่งสินค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางรวม 150 บาท หากลูกค้าปฏิเสธหรือไม่ชำระเงินค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางดังกล่าว จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 168 และ 458
 3. หากเกิดปัญหาเมื่อตอนลูกค้าได้รับสินค้าแล้วตามกรณีที่ระบุไว้ตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้าและเงื่อนไขการคืนเงินข้างต้น ท่านสามารถแจ้งและทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้าและเงื่อนไขการคืนเงินภายใน 7 วันเท่านั้น

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ให้บริการต่อท่านลูกค้าทุกท่าน และขอน้อมรับคำติชม และรับการแบ่งปันประสบการณ์ของการใช้สินค้าของบริษัทฯ อย่างจริงใจ และขอกราบประทานอภัยเป็นอย่างยิ่งหากว่าท่านลูกค้า ไม่ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้า และการให้บริการของบริษัทฯ